Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Uzņēmēji var pieteikties finansējumam kopīgu produktu attīstīšanai ar igauņiem Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Ceturtdienā, 19 Oktobris 2017 19:13
 Latvijas - Igaunijas programma

No 2017. gada 5. oktobra līdz 14. decembrim Igaunijas-Latvijas programmā ir atvērts 3. konkurss, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem ir savs funkcionējošs produkts. Projektā jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem) un vienam MVU no Igaunijas (Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioniem). Programma atbalsta jauna vai esoša produkta attīstīšanu un investīcijas, kas ar to saistītas, kā arī jaunizveidotā produkta mārketingu pašmāju un ārvalstu tirgos 500 000 eiro apmērā vienā projektā. 

 Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:

 

  • MVU konkurētspējas palielināšana. Uzņēmējdarbības sekmēšana, īpaši vecinot jaunu ideju ekonomisko izmantošanu un atbalstot jaunu firmu veidošanu, tai skaitā biznesa inkubatoros. Atbalsts MVU izaugsmei reģionālajos, nacionālajos un starptautiskajos tirgos un to iesaistīšana inovāciju procesos.
  • Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, aizsardzība, veicināšana un attīstīšana. Inovatīvu tehnoloģiju atbalsts ar mērķi uzlabot vides aizsardzību resursu efektivitāti atkritumu pārstrādē, ūdens sektorā un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma mazināšanu.
  • Ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla infrastruktūrās. Videi draudzīga (ieskaitot zema trokšņa) un zema oglekļa izmešu līmeņa transporta sistēmu izveide un uzlabojumi, ieskaitot iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru ar mērķi veicināt ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti.
  • Stabilu un kvalitatīvu darba vietu izveidošanas veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana. Pārrobežu darba tirgus integrācija, iekļaujot pārrobežu mobilitāti, vienotās vietējās nodarbinātības iniciatīvas, informācijas un konsultāciju pakalpojumus un kopīgās mācības. 

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos: 

1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jaunu uzņēmumu dibināšanas veicināšana, atbalsts uzņēmumiem starptautisko kontaktu veidošanā un attīstībā, apmācības un konsultācijas, kopīgi gadatirgi, sadarbība starp uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, struktūru izveidošana sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšanai starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības pasākumu īstenošana, kopīgu produktu un pakalpojumu izstrāde, kopīgas mārketinga aktivitātes, sadarbības uzlabošana inovāciju procesu atbalstam starp publiskā sektora struktūrām, pētniecības un izglītības institūcijām un MVU u.c.

2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide. 

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: dabas un kultūras mantojuma pārvaldības uzlabošana, uz dabas un kultūras mantojumu balstītu produktu un pakalpojumu radīšana, risinājumi esošo objektu attīstīšanai, iekļaujot IT risinājumus, dabas tūrisma veicināšana, zināšanu padziļināšana par efektīvu resursu izmantošanu (tostarp energoefektivitāti) un ilgtspējīgu ikdienas dzīvesveidu, šķiroto atkritumu īpatsvara un pārstrādes popularitātes palielināšana, kopīgo ūdens resursu izmantošanas efektivitātes un aizsardzības uzlabošana u.c.

3. Labāks ostu tīkls. 

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: mazo ostu labiekārtošana, ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana, vienotas tīkla veidošanas un mārketinga aktivitātes.

4. Integrēts darba tirgus. 

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jauni risinājumi nodarbinātības aktivitāšu izvēršanai, Igaunijas un Latvijas darba meklētāju datu bāzes un darba tirgus piedāvājumu saskaņošana, mūžizglītības un pārkvalificēšanās pasākumu ieviešana, apmācības un pārrobežu darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana, attālinātais/ viedais darbs un tā potenciāls, informācijas pakalpojumi, izstādes, prakses darbi otrpus robeža u.c.

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un diskriminācijas aizliegums, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 38 020 684 euro, t.sk. 7% (2 661 448 EUR) ir paredzēti Programmas administrēšanai un 35 359 237 EUR projektu īstenošanai.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.


Programmas finansējuma saņēmēji

  • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)
  • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)
  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes
  • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Komercsabiedrības

Aptuveni 6 miljonus eiro kopīgiem projektiem plānots piešķirt no Eiropas reģionālā attīstības fonda. Plašāku un detalizētāku informāciju par prasībām MVU un Interreg atbalsta priekšrocībām var gūt programmas mājaslapā – https://estlat.eu/en/for-applicants/for-3rd-call-applicants

Interreg Igaunijas-Latvijas programma ir vērsta uz jau esošo mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanu, paplašinot to iesaisti inovācijas procesos un vadot kopīgu produktu un pakalpojumu attīstību. Rezultātā ir sagaidāma to uzņēmumu skaita palielināšanās, kas piedalīsies pārrobežu biznesa veidošanā un ieviesīs tirgū kopīgi attīstītus produktus un pakalpojumus.

Interreg Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos

 

Avots: VARAM