Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Sestdiena, 06 Jūnijs 2020 13:14

Projektu iesniegšanas termiņš no 2020. gada 3. jūnija līdz 2020. gada 3. augustam.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

 

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā  noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 EUR, bet nepārsniedz 15 000 EUR. Saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (2019. gadu). Apsaimniekojamā lauksaimniecības zemes platība  saimniecībā  ir  līdz 50 hektāriem (ha).  Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Fiziska persona, kuras:

  • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
  • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


Juridiska persona:

  • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
  • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējā profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7. pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 EUR, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

  • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
  • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.


Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas:

  • saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”, „Atbalsts  jaunajiem lauksaimniekiem” vai „Lauku saimniecību modernizācija”;
  • ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.